רשם הקבלנים מהנדס לצורך סיווג שינוי תקנה – הקלה

בעקבות טיפול מסיבי של התאחדות בוני הארץ, תשונה התקנה בנושא הנדון אשר גרמה לקשיים מרובים בחברות רבות בסיווג שמעל ג' 2.

 

כידוע, מזה למעלה מ – 4 שנים מדיניות רשם הקבלנים היתה כי עובד לצורך סיווג (הנדסאי לסוג 2 ומהנדס מסוג 3 ומעלה) יתן שירותיו רק לחברה אחת.

תקנה זו גרמה לקשיים רבים בחברות .

ההקלה- תורחב האפשרות שעובד לסיווג יתן שרותיו ל 2 חברות ובהתקיים מספר תנאים גם ל 3 חברות במקביל.

מדיניות זו מיושמת הלכה למעשה ברשם הקבלנים .

בנוסף, בתהליך לאישור השינוי ביקשה הועדה המייעצת לרשם הקבלנים לעגן בכתובים את חובותיו של העובד לסיווג בטרם יתן שירותיו ליותר מחברה אחת והוגדרו מספר מטלות שיוכנסו לתצהיר העובד לסיווג.

לאחר דיון במליאת הועדה הוחלט על גריעת הסעיפים המתארים את היקף אחריותו של העובד לסיווג ובמקומם יירשמו בטופס הנדון 2 סעיפים המציינים במדוייק את לשון תקנה 5 (א) (ד) לתקנות הסיווג.

  1. "הקבלן מתחייב כי הוא מקבל דרך קבע שירותים הנדסיים בכל עבודותיו מאת נותן השירותים".
  2. "נותן השירותים מתחייב להעניק לקבלן דרך קבע, שירותים הנדסיים בכל עבודותיו של הקבלן ולהיות האחראי להם".

עפ"י המדיניות שנקבעה ימשיך עובד לסיווג לתת שירותיו ל 2 חברות ובהתקיים תנאים מסוימים אף ל 3 חברות במקביל.

 

הטופס המעודכן יוטמע באתר של רשם הקבלנים ויכנס לתוקפו ב 1.9.13 .