הקצאה שוטפת של היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים

פורסמה רשימת החברות שקיבלו היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בענף הבניין. הרשימה הופצה על ידינו לחברות המופיעות בה.