פרוטוקול פגישת ארגון הקבלנים מחוז חיפה עם ר' העיר ק. ביאליק

 

בתאריך 17.2.2013 התקיימה הפגישה שבנדון.

 

השתתפו:

העיר קרית ביאליק: ראש העיר, מר אלי  דוקורסקי, מהנדס העיר מר נועם מסד  , יו"ר תאגיד המים מר עמירם מסס , היועצת המשפטית לעיריייה עו"ד ענת קרקפולסקי פרץ.

ארגון הקבלנמים מחוז חיפה: יו"ר הארגון מר אבי ירום, יו"ר הועדה המוניציפלית מר יונה חורש, חברי הנהלת הארגון אינג' יואב זיו ומר ניר גלבוע, מנכ"ל הארגון מר מנדל שקד מרדכי.

ראש העיר הציג את  תכניות פיתוח העיר בשנים הבאות בדגש על אלפי יח"ד מתוכננות.

ראש העיר הציע שימונה נציג מהארגון לבחון כדאיות כלכלית של תכנית פינוי ובינוי ברח' העצמאות.

ראש העיר ביקש שימונה נציג מהארגון לסייע למהנדס העיר בדרישות המיוחדות ממשרד השיכון לקראת המכרזים.

ראש העיר הציע שיבוצע מפגש קבלנים בעיר ע"מ להציג להם את תכניות הפיתוח.

הארגון ביקש לתאם עם העיר שהמכרזים העתידיים לקרקע ייצאו במבננים קטנים ע"מ שלקבלנים רבים ככל הניתן יתאפשר להשתתף במכרז ולא רק לגדולים.

הארגון ביקש את סיוע ר' העיר ע"מ שיתאפשר גם לקבלן לשמש כנציג בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

הארגון העלה כי קבלנים התלוננו בפניו על כי מים וביוב לא תמיד ניתנים בקצה מגרש למרות תשלום אגרות.

סיכום:

1. הארגון יבחן אפשרות למינוי נציג לסייע למהנדס העיר בדרישות המיוחדות ממשרד השיכון לקראת המכרזים.

2. הארגון יסייע למינוי נציג שיבחן כדאיות כלכלית של תכנית פינוי ובינוי ברח' העצמאות. התכנית תישלח לארגון.

3. ייקבע מועד, בתיאום של מהנדס העיר מול מנכ"ל הארגון, לביקור קבלנים בעיר ע"מ להציג בפניהם את הפיתוח המתוכנן

4. העירייה תדאג לאספקת נק' מים וביוב לפינת מגרש.

5. העירייה מאפשרת קבלת זכויות מלאות בפרויקיט תמ"א 38 (שנים וחצי קומות).