אגרה מופחתת להיתרים במסגרת תמ"א 38

 

 

בספר החוקים מספר 2285 מיום 28 במרץ 2011 פורסם תיקון לחוק התכנון והבנייה מס' 96 שעניינו אגרה מופחתת בגין חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

האגרה למתן היתר בנייה למבנה שחל לגביו פטור מהיטל השבחה היא מחצית משיעור האגרה הקבוע בחוק (כ- 15 ₪ למ"ר תוספת במקום כ- 30 ₪).

כאשר היתר הבנייה לתוספת ניתן מכוחם של תמ"א 38 ושל תוכנית מפורטת, הפטור מהיטל השבחה חל רק לגבי חלק התוספת שניתן מכוח תמ"א 38 . יתר חלקי התוספת מחוייבים בהיטל השבחה.

חדרים על הגג הצמודים לדירות שאושרו על תמ"א 38 פטורים מהיטל השבחה, אם נכללים בהיתר שנותן לחיזוק המבנה על פי תמ"א 38.

האמור לעיל הוא למידע בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בחוק.