מרפסות מדלגות – תקנות חדשות

הנני להביא לידיעתכם כי שר הפנים חתם על תקנות המסדירות את נושא המרפסות המדלגות.  התקנות פורסמו בקובץ התקנות מס' 6670 מיום 30 אפריל 2008 ונכנסו לתוקף. להלן פירוט התקנות: א. תקנות חישוב שטחים בהיתרים
1. בוטלה תקנה 4 (ח) לתקנות חישוב שטחים שהגדירה כגזוזטרות רק אלה שגובה תקרתן הוא שתי קומות. במקום התקנה שבוטלה נקבעה תקנה חדשה, שחלה על בקשות להיתרי בנייה מכוח תוכנית שהופקדה או שתופקד עד 1.1.2010.
התקנה החדשה  קובעת כי גזוזטרא ששטחה עד 14 מ"ר, לא תיחשב במניין השטח המותר לבנייה, בתנאי כי סך כל שטח הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מ"ר כפול מספר הדירות בבניין.
התקנה קובעת כי גג בלתי מקורה בקומה במבנה מדורג, או מרפסת בלתי מקורה בחצר, שאליהם יש גישה מדירה לא יחשבו כגזוזטרות לצורך תקנה זו.
התקנה קובעת כי אם יש הוראה בתוכנית מפורטת לגבי גזוזטרות אזי יחייבו הוראות התוכנית ולא תקנות אלו.
ב. תקנות היתר לעבודה מצומצמת גזוזטרא, ששטחה לא הובא בחשבון במניין השטחים לבנייה, לא ניתן לסגור אותה בהליך של  היתר לעבודה מצומצמת, אלא בהליך רגיל של היתר בנייה.
ג.  תקנות סטייה ניכרת מתכנית
 אושרה תקנה הקובעת כי סגירת גזוזטרא, ששיטחה לא הובא בחשבון במניין שטחי הבנייה, מהווה סטייה ניכרת מתוכנית.