חוק התכנון והבניה (עידוד חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה) הוראת השעה , תשס"ח- 2007

על מנת לעודד חיזוק מבנים לעמידה בפני רעידת אדמה, התקינה ממשלת ישראל תיקון לחוק הנדון שמשמעותו פטור מהיטל  השבחה בשיעור של 90% במסגרת תוכנית ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38).

תשומת לבכם כי שר הפנים רשאי באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לקבוע יישובים או אזורים לפי אמות מידה שיקבע שבהם לא תחול חובת תשלום בשל היטל השבחה.נוסח החוק נמצא במשרדי הארגון.