נגישות מבנים

בימים אלו מוגשת לאישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת תקנות לנגישות מבנים, על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.עם אישור התקנות יכנס חוק שוויון זכויות לתוקפו. להוראות חוק זה יש השלכות רבות הן על תכנון מבנים חדשים והן על מבנים קיימים.החוק קבע כי המבנים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות, הן מבנים חדשים והן מבנים קיימים  שאינם מבני מגורים וקבע לוח זמנים להנגשת מבנים קיימים. במילים אחרות מבנה שתוכנן ונבנה טרם כניסת החוק לתוקפו, והוא אינו נגיש, יהיה צורך לבצע בו התאמות  ושינויים על מנת שיהיה נגיש.כדי לתת מושג על השפעת החוק מדובר בהנגשה מהמדרכה, דרך שביל הכניסה, החניות הכניסה המעלית ועד לתוך חלקי המבנה, רוחב דלתות, מעברים וכו'.בכל מבנה למגורים החלקים המשותפים של הבניין יהיו נגישים (אך לא פנים הדירה). ביתר המבנים כל הבניין צריך להיות נגיש.אנו מציעים לחברים המתכננים מבנים שייקחו בחשבון את הוראות החוק בעת התכנון, גם אם המבנים המתוכננים לא מחויבים לעמוד בהוראות החוק בשלב זה, כיוון שיהיה צורך בהנגשתם בעתיד. אנו ממליצים לתכנן כבר עתה, כל מבנה כך שיעמוד בהוראות החוק. כאמור לעיל התקנות עדיין לא אושרו, יש בידי נוסח תקנות לא סופי שנמצא בהליכים לקראת אישור.חברים המעונינים לעיין בתקנות מוזמנים להתקשר למשרדי הארגון.אני חוזר על המלצתי כי רצוי לתכנן, כבר היום מבנים נגישים כדי להימנע בעתיד מהוצאות גבוהות עקב דרישת החוק להתאמת מבנים קיימים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.